เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของ อบต.แม่พริก ประจำปี 2559และได้รายงานต่อสภา อบต.แม่พริก ในการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบ จึงประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายก อบต.แม่พริก ประจำปีงบประมาณ 2559 ดังรายละเอียดไฟล์แนบนี้

วันที่ลงข่าว 2017-02-09


Copyright © อบต.แม่พริก 2014