เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปี 2557 รายงานผลนี้เป็นผลการดำเนินงานโครงการ การทำงานต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกได้ทำ ในปี 2557 ที่ผ่านมาทั้งหมด เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

วันที่ลงข่าว 2015-01-07


Copyright © อบต.แม่พริก 2014