เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก รายละเอียดการประชุมตามวาระการประชุมตามไฟล์แนบ ส่วนรายงานผลการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 วันที่ 22 ก.ย. 2559 นั้น สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 053-786368, 081-9610778

วันที่ลงข่าว 2016-09-26


Copyright © อบต.แม่พริก 2014