เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนแม่พริก เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ฉบับแก้ไข (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 1/2563) มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2563 กำหนดตำแหน่งและระดับตำแหน่งในแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้เป็นไปตามเอกสารแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้ อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ อบต.แม่พริก 053-786368

วันที่ลงข่าว 2020-01-27


Copyright © อบต.แม่พริก 2014