เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ด้วย อบต.แม่พริก มีความประสงค์รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 1 นักการจัดการงานทั่วไป ปก./ชก. 1 อัตรา 2 นักทรัพยากรบุคคล ปก./ชก. 1 อัตรา 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก. 1 อัตรา 4 นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 1 อัตรา รายละเอียดตามรูปแนบท้ายนี้

วันที่ลงข่าว 2019-12-25


Copyright © อบต.แม่พริก 2014