เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริกและหน่วยบริการเคลื่อนที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 053-786368 และสามารถ ดาวน์โหลดเอกสารแนบท้ายนี้ไปกรอกเพื่อลดขั้นตอนและนำมาส่งที่ สำนักงาน อบต.แม่พริก

วันที่ลงข่าว 2018-10-18


Copyright © อบต.แม่พริก 2014