เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประชาสัมพันธ์ ประกาศ อบต.แม่พริก รายงานผลการเข้าตรวจสอบ อปท. ประจำปี 2562 อบต.แม่พริก ขอเรียนให้ทราบว่า ในปีงบประมาณ 2562 ทาง อบต.แม่พริก ไม่ได้รับการตรวจสอบการเงิน บัญชี และการพัสดุ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แต่อย่างใด

วันที่ลงข่าว 2019-10-04


Copyright © อบต.แม่พริก 2014