เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก เรื่องผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ประจำปี 2562 ตามที่ อบต.แม่พริก ได้ให้สถาบันวิจัย ม.ราชภัฏเชียงรายในการประเมินผลความพึงพอใจในการบริหารของ อบต.แม่พริก จำนวน 4 ด้าน เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น อบต.แม่พริกขอประชาสัมพันธ์ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ อบต.แม่พริก ประจำปี 2562 ดังรูปแนบท้ายนี้

วันที่ลงข่าว 2019-09-23


Copyright © อบต.แม่พริก 2014