เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

อบต.แม่พริก ประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทั่วไปในตำบลแม่พริก เพื่อสนับสนุนโครงการ 1 ตำบล 1หมู่บ้าน ประกันสังคมถ้วนหน้าอย่างทั่วถึง สามารถกรอกเอกสารตาม เอกสารแนบท้ายนี้ ติดต่อตอบถาม ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย หรือ โทร.1506

วันที่ลงข่าว 2019-06-24


Copyright © อบต.แม่พริก 2014