เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ด้วยระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน ของทุกปีนั้นเป็นระยะเวลาที่ผู้มีหน้าที่ต้องชำระภาษี ในเขตพื้นที่ตำบลแม่พริกโดยต้องยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีต่าง ๆ และชำระภาษี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ติดต่อ กองคลัง โทร 053-786368

วันที่ลงข่าว 2018-12-20


Copyright © อบต.แม่พริก 2014