เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

อบต.แม่พริก ได้รับรายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561 จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงราย เสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เอกสารตามลิ้งค์นี้ http://maeprik.org/mp/images/doc_news/2019-01-25-15:46:24.pdf

วันที่ลงข่าว 2019-01-25


Copyright © อบต.แม่พริก 2014