เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 และได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2559 และได้รับอนุญาติจากนายอำเภอแม่สรวย เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อบต.แม่พริกจึงขอประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

วันที่ลงข่าว 2016-10-10


Copyright © อบต.แม่พริก 2014