เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต บ้านสันจำปา หมู่ที่ 3 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบที่ อบต.แม่พริก กำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

วันที่ลงข่าว 2015-04-09


Copyright © อบต.แม่พริก 2014