เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

โครงการจิตอาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ตำบลแม่พริก จิตอาสาในตำบลแม่พริก ร่วมกับหน่วยจัดการต้นนำ้ตำบลแม่รพิก ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พริก ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า(รสทป.) อุทยานแห่งชาติดอยหลวง และประชาชนในตำบลแม่พริก ร่วมกันปลูกป่า ในพื้นที่ ป่าชุมชนบ้านปางอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นฟูป่าให้อุดมสมบูรณ์ ต่อไป

วันที่ลงข่าว 2019-09-09


Copyright © อบต.แม่พริก 2014