เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

ตามที่ตำบลแม่พริกได้อนุรักษ์พลังงานทางเลือกและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จึงได้รับเกียรติจากอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เชิญเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมผู้นำและสมาชิกชุมชน ผนึกกำลังอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก จึงนำประชาชนและผู้นำในแต่ละหมู่บ้านในตำบลแม่พริก เข้าอบรมที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี เพื่อให้ผู้นำและประชาชนนำความรู้ที่ได้มาต่อยอดและนำพลังงานในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด และนำมาพัฒนาในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

วันที่ลงข่าว 2019-08-08


Copyright © อบต.แม่พริก 2014