เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

โครงการส่งเสริมฟื้นฟูพันธ์ุข้าวท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการหยอดข้าวไร่แปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวสำหรับใช้ในชุม ณ บริเวณบ้านปางกลาง ต.แม่พริก โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ได้รับความร่วมมือและการส่งเสริมจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) กรมการข้าว กรมการปกครอง กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่พริก และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง

วันที่ลงข่าว 2019-07-11


Copyright © อบต.แม่พริก 2014