เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

โครงการรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ล้านนา จัดขึ้น ณ หน้าวัดบ้านสันจำปา มีกิจกรรมรดนำ้ดำหัวผู้สูงอายุ เพื่อขอขมาและขอพรปีใหม่จากผู้สูงอายุ และยังมีกิจกรรมอีกมากมายให้ผู้สูงอายุในตำบลแม่พริกได้ ทำกิจกรรมร่วมกัน

วันที่ลงข่าว 2019-04-13


Copyright © อบต.แม่พริก 2014