เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายศักดิ์ชัย เป็งคำ

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายดำเกิง บุญมา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาวพรพรรณ พรมสวัสดิ์

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายพิมล จรรยา

ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายจักรี ปิงเมือง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาวพรรณพนัช คำตา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายกฤษฎา ผัสดี

ตำแหน่ง ผช.จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายแอ๊ด ยาวิไร

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายบรรพต ดวงไทย

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวัฒนา ไชยวงค์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายอัษฏางค์ เวียงโอสถ

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาววารุณี ขจร

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายพรชัย ก้อนใจ

ตำแหน่ง ยาม

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -


Copyright © อบต.แม่พริก 2014