เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายพีรันธร ท้าวคำ

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรัชนี องอาจ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาวปวิีณา ปิงเมือง

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายปุญญพัฒน์ วงษ์แสนโค้ง

ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรัตนา วงค์แพทย์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางวราภรณ์ ฝอยทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรุจิรา อินทวี

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาวธนันพร กำลังประสิทธิ์

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวิษณุ อวดเขต

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -


Copyright © อบต.แม่พริก 2014