เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายนัฐวุฒิ ดวงวัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวันชัย อาษา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางอรพินธ์ ธรรมโน

ตำแหน่ง ครู

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางมณฑิตา ดวงวัง

ตำแหน่ง ครู

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรัตนา ดีน้อย

ตำแหน่ง ครู

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรุ่งรัตน์ โพธิ์ทอง

ตำแหน่ง ครู

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางรุ่งอำไพ สุเมธาลังการ

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสาวเรืองริณ บุญรักษ์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางสุชารัตน์ ทาวงค์

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -


Copyright © อบต.แม่พริก 2014