เมนูหลัก หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลหมู่บ้าน คณะผู้บริหาร คณะสภา สำนักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็นสำหรับประชาชน

แจ้งเรื่องร้องเรียน

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี แผนดำเนินงานประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบการเงิน การดำเนินงานด้านกิจการสภาฯ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง กำหนดระยะเวลาการปฏิบัติราชการLink อื่นๆ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์

สถาบันการศึกษา

อปท.ในเชียงราย

เพื่อนบ้าน

หน่วยงานราชการ

ติดต่อเรา

นายภูพิงค์ สารพิพัฒน์

ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายกมลเลศ กำลังประสิทธิ์

ตำแหน่ง รองประธาน อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายศักดิ์ชัย เป็งคำ

ตำแหน่ง เลขานุการสภา อบต.แม่พริก

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายไพโรจน์ จี๋บุญมี

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 1

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายเจษฏา โลชา

ตำแหน่ง ส อบต.หมู่ที่ 2

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายประฐม ประไพ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 2

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายภาณุ วงค์ธานี

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 3

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายณฐกร วรรณเขียว

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายณรงค์ ฤทธิ์เดชยิ่ง

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 4

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายสว่าง มาคุณ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 5

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายบุญช่วย แก้วเอ้ย

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 5

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวิชัย แตนศรี

ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ที่ 6

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายอุเทน บุญสุข

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 7

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายอุดม กำแพง

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 7

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายบุญเรือน ดวงปิก

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 8

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายถวัลย์ ยาวิลัย

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 8

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวิชัย ต้นโยธา

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 9

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายอุดม ดีน้อย

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 9

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายบุญสม เปี่ยวญาติ

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 10

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายกมล แดงเขียว

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 11

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายวิรัตน์ โปทามูล

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 11

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายพรชัย ฤทธิเดช

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 12

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นายจันทร์แก้ว เกิดแก้ว

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 13

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -

นางทิพวรรณ ทิมัน

ตำแหน่ง ส.อบต.หมู่ที่ 13

ที่อยู่ -

เบอร์โทรศัพท์ -

e-mail -


Copyright © อบต.แม่พริก 2014